Beograd, 6. februar 2018.

Predstavnici timova JASPERS (Zajednička pomoć za podršku projektima u evropskim regionima), DEU, MEI, MPŠVP i EU PPF6 održali su u Beogradu radni sastanak na kome se razgovaralo o nacrtima projektnih zadataka za projekte Kolubara, Loznica i Pančevo, a koje će tim projektne jedinice EU PPF6 koristiti za pripremu tehničke dokumentacije. Sastankom je predsedavao MEI.

Tim stručnjaka EU PPF6 detaljno je predstavio procene svakog od gore navedenih infrastrukturnih projekata iz oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda, koji će biti realizovani u okviru projekta EU PPF6. Na sastanku je naglašeno da će sva tehnička dokumentacija koja će u budućnosti biti pripremana, biti u skladu sa legislativom EU i Srbije i/ili sa najboljim primerima iz prakse, koji podrazumevaju najsavremenija projektantska rešenja. EU PPF6 je za svaki od ovih projekata pripremio i dokument “Organizacija i metodologija”, koji sadrži detaljne odgovore na pitanja upravljanja i logistike.

EU PPF6 tim će za svaki projekat posebno pripremiti i Preliminarni izveštaj o projektu, u okviru koga će predstaviti osnovnu procenu prikupljenih podataka, opcionu i analizu postojećih problema. Ovaj izveštaj će se koristiti za određenje obima svakog projekta ponaosob. Usvajajući ovakav pristup projektu, JASPERS je naglasio važna pitanja kojima će se detaljno pristupiti u kasnijim fazama projekta.

Za projekat Loznica, stručnjaci JASPERS-a su predložili da se analizira podesnost planirane lokacije za PPOV kao i adekvatnost postojećeg nasipa duž reke Drine za zaštitu budućeg PPOV-a od poplava. Hidrološko modelovanje kolektorskih mreža će biti izvedeno za potrebe identifikacije prioritetnih deonica kanalizacije koje treba da se rekonstruišu / izgrade.

Za projekat Pančevo će biti pripremljena Prethodna studija opravdanosti (PSO), u skladu sa vodičem EZ za analizu troškova i koristi, zajedno sa procenom uticaja na životnu sredinu, u skladu sa srpskim zakonodavstvom. PSO će kasnije biti korišćen kao osnova za javne rasprave sa zainteresovanim stranama u procesu pripreme planske dokumentacije. Deo PSO-a će biti i spisak industrijskih zagađivača u okruženju, kao i merenja količine i kvaliteta njihovih otpadnih voda.

Preliminarni izveštaj o projektu (PIP) za projekat Kolubara će predstaviti funkcionalnost celokupnog regionalnog vodovodnog sistema, sa posebnim naglaskom na detaljnoj analizi potreba za vodosnabdevanjem svih postojećih i budućih korisnika. Rezultati PIP-a će ukazati na najracionalniji obim projekta i stvoriti polaznu osnovu za dalje pripremne (topografske, geotehničke) radove.