Beograd, 23. maj 2019.

Sastanak Radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj održan je 23. maja 2019. godine u prostorijama Palate Srbija s ciljem da se podrži diskusija o identifikovanim prioritetima i merama u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovali su sastanak Sektorske radne grupe u partnerskoj saradnji kako bi predstavili i pokrenuli diskusiju sa donatorskom zajednicom o sadržaju i glavnim temama Situacione analize Sektora za poljoprivredu i ruralni razvoj i prioritetima i merama identifikovanim u okviru sveobuhvatnog procesa razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period 2019-2025.

Pripremu dokumenta pokrenulo je Ministarstvo za evropske integracije zajedno sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i ostalim relevantnim institucijama u sektoru. Cilj dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u okviru Sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje predstavljaju osnovu za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji. Ovaj dokument zasniva se na državnoj politici i njegova svrha je da upravlja raspodelom donatorskih sredstava za sprovođenje nacionalnih strateških reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Tokom sastanka Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije  u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć, i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti. Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja prema kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: Ambasade Japana, Delegacije EU u Republici Srbiji, Svetske banke, Ambasade Španije, GIZ, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, UN FAO, UN, Ambasade Nemačke, Ambasade Holandije, Ambasade Švedske, Ambasade Koreje i UN Women.

Galerija