03. jun 2019.

Jedan od glavnih ciljeva EU PPF programa je da podrži i ojača kapacitete javne uprave u Srbiji u planiranju, programiranju i implementaciji EU fondova. Aktivnosti projektne jedinice EU PPF7 u oblasti jačanja kapaciteta usmerene su na održivo unapređenje kapaciteta u okviru Ministarstva za evropske integracije i resornih ministarstava relevantnih za upravljanje fondovima za razvoj, posebno IPA II i IPA III, kao i na omogućavanje informisanijeg dijaloga između Ministarstva za evropske integracije i resornih ministarstva tokom procesa planiranja i programiranja.

Kako bi se izbegla preklapanja i obezbedilo efikasno korišćenje resursa projekta, tim EU PPF7 projektne jedinice je uzeo u obzir plan za jačanje kapaciteta koji je prethodno izrađen u okviru projekta EU PPF5, programe obuke Ministarstva za evropske integracije i Službe za upravljanje kadrovima, sadašnje novoosnovane Nacionalne akademije za javnu upravu (NAPA), Programa jačanja kapaciteta za politiku kohezije u Republici Srbiji, kao i aktivnosti projektnih jedinica EU PPF6 i EU PPF8.

Analiza potreba za stručnim usavršavanjem koju je sproveo EU PPF7 tim u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, pokazala je da je za održivost intervencija u oblasti jačanja kapaciteta neophodno da zaposleni sa najviše iskustva u Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima razviju svoje predavačke veštine. Tako bi se oformila grupa NAPA akreditovanih predavača koji bi za državne službenike mogla da drži obuke koje se odnose na programiranje, monitoring, evaluaciju, vidljivost i sektorski pristup.

Iz tog razloga, biće organizovana četiri ciklusa obuka za predavače u Valensiji, kao deo studijskih putovanja koja će uključivati i posete regionalnim institucijama u Valensiji. Planirana studijska putovanja biće fokusirana na unapređenje veština predavača u specifičnim oblastima u vezi sa upravljanjem EU fondovima, a takođe će biti organizovani radni sastanci sa Generalnim direktoratom zaduženim za evropske fondove u različitim oblastima upravljanja projektima (npr. sektorski pristup, monitoring projekata u okviru EU kohezione politike itd.)

Do sada su organizovana dva studijska putovanja (početkom aprila i krajem maja 2019. godine). Treće studijsko putovanje planirano je od 10. do 14. juna 2019. godine, a četvrto od 15. do 18. jula 2019. godine. Studijska putovanja su organizovana za po 6 zaposlenih iz relevantnih institucija korisnika projekta (Ministarstva za evropske integracije, Sektora za upravljanje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Nacionalnog službenika za odobravanje i Nacionalne akademija za javnu upravu).

Učesnici studijskog putovanja/obuke za predavače nakon toga će biti angažovani kao ko-predavači u obukama koje organizuje projektna jedinica EU PPF7 za državne službenike, a koje sprovode međunarodni predavači.

U prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu biće održane sledeće obuke koje organizuje EU PPF7 projektna jedinca u Srbiji:

Modul obuke Predavači Datum
Obuka o sektorskom pristupu, analizi i identifikovanju prioriteta Johanna Lindgren &
Jérôme Dendura
4. – 5.  jun 2019.
Obuka iz veština komunikacije i pregovaranja Nataša Ristić 17. – 18. jun 2019.
Obuka o okviru procene učinka (PAF) & EU sektorskoj budžetskoj podršci (samo dizajn) Jérôme Dendura &
Willem Cornelissen
24. – 26. septembar 2019.
Upravljanje projektnim ciklusom Geraldo Carreiro 17. – 19. septembar 2019.

Glavni cilj PPF projekta je pružanje podrške javnoj upravi kako bi efikasno upravljala procesom EU integracije i pretpristupnim fondovima čime bi se priprema za članstvo u Evropskoj uniji ubrzala. Ovo se postiže kroz pomoć u razvoju dokumenata  iz oblasti strateškog planiranja i programiranja koji se odnose na pomoć koju Evropska unija pruža Ministarstvu za evropske integracije i relevantnim državnim institucijama i organizacijama kroz infrastrukturne projekte koji se finansiraju iz budžeta IPA II, kao i kroz pomoć državnim institucijama i organizacijama u jačanju kapaciteta u oblasti planiranja i programiranja pomoći koju pruža Evropska unija.

Aktivnosti u oblasti jačanja kapaciteta usklađene su sa sektorskim pristupom u okviru IPA II procesa planiranja i programiranja i potreba u IPA III finansijskom okviru. Ove aktivnosti  su razvijene kako bi se ojačala uloga Ministarstva za evropske integracije i nadležnih ministarstava zaposlenih u procesu planiranja i programiranja.

U okviru projekta PPF7 sprovedena je inicijalna analiza potreba za stručnim usavršavanjem kako bi se procenile potrebe zaposlenih kada je reč o obukama, kao i njihovo znanje i oblasti u kojima je potrebno dalje usavršavanje. Nakon sprovođenja analize potreba za stručnim usavršavanjem, projekat PPF7 je planirao organizovanje četiri studijska putovanja/obuka za trenere u Valensiji nakon održana četiri ciklusa obuka o IPA fondovima iz tema relevantnih za Srbiju. Ove aktivnosti u oblasti jačanja kapaciteta sprovode se uz podršku licenciranih trenera iz mreže Evropske komisije.

Studijska putovanja / obuke za trenere

Studijska putovanja u Valensiji organizovana su zajedno sa Obukom za trenere. Obuke su usmerene na unapređenje veština trenera u određenim oblastima koje se odnose na upravljanje EU fondovima, uz održavanje radnih sastanaka sa Generalnim direktoratom u Valensiji zaduženim za evropske fondove u različitim oblastima upravljanja projektima ( npr. sektorski pristup, praćenje projekata u okviru EU kohezione politike itd.). Do sada su organizovana četiri studijska putovanja po jedno u aprilu, maju i junu 2019. godine. Četvrto studijsko putovanje organizovano je od 15. do 19. jula 2019. godine. Iz Ministarstva za evropske integracije na obukama za trenere učestvovala su 22 polaznika, dvoje učesnika iz Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Ministarstva finansija i jedan polaznik iz  Nacionalne akademije za javnu upravu (NAPA).

Kada polaznici prođu obuku za trenere imaće mogućnost za da budu angažovani kao  ko-treneri u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu. Cilj je da  se ubrza proces njihove akreditacije za NAPA trenere.

Galerija

Sektorski pristup

Ovo je bio prvi program obuke koji je projekat PPF7 organizovao u junu 2019. godine u Srbiji, u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu. Odziv je bio dobar, a polaznici obuke su bili iz Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za evropske integracije kao i iz drugih relevantnih institucija.

Sektorski pristup je način za unapređivanje strateškog razmišljanja i logike intervencije čime se omogućava da finansijska pomoć bude dobro usmerena, da se odrede prioriteti i redosled.  Deo ovog pristupa je i akcenat na programiranju zasnovanom na rezultatima, bolji fokus na određivanju prioriteta i redosleda, unapređena analiza potreba i bolja analiza rizika. Stoga, ova obuka je osmišljena za zaposlene u Ministarstvu za evropske integracije i odabarane nadležnih ministarstava, kao i zaposlene u drugim institucijama, kako bi im se pomoglo da razumeju pristupe i politike donatora, kao i fokus na sektorskim pristupima.

Galerija

Veštine komunikacije i pregovaranja

Ova obuka je osmišljena za predstavnike državne uprave s ciljem da unaprede svoje veštine komunikacije i pregovaranja. Osnovna ideja bila je da se kombinuju veštine pregovaranja, ubeđivanja, uticaja i komunikacije koje su  povezane u efikasnu komunikaciju. Sposobnost slušanja, postavljanja pravih pitanja u pravom trenutku i siguran nastup i kredibilitet predstavljaju važan deo suptilne kombinacije veština neophodnih za uspeh.

Nakon obuke polaznici su stekli veštine da:

 • Razvijaju individualnu komunikaciju i komunikaciju u grupi kao što je na sastancima, u pregovorima i na prezentacijama
 • Rade s ciljem da dođu do dogovora kojima su svi učesnici zadovoljni kroz stručne pregovore koji, kada je to moguće, dovode do rešenja u korist svih zainteresovanih strana
 • Drže profesionalne prezentacije malim i velikim grupama na jasan, ubedljiv i uverljiv način

Ova obuka koja je organizovana u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pokazala se više nego korisna za polaznike. Obuku je pohađalo 30 polaznika, od kojih je većina iz Ministarstva finansija, zatim Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede i ostalih relevantnih institucija.

Galerija

Upravljanje projektnim ciklusom

Obuka iz upravljanja projektnim ciklusom biće organizovana u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu u septembru 2019. godine. Cilj ove obuke je unapređenje znanja iz procesa pripreme projekata uz razumevanje uloga i obaveza različitih zainteresovanih strana u različitim fazama upravljanja projektnim ciklusom.

Obuka će obuhvatiti sledeće teme:

 • Uvod u upravljanje projektnim ciklusom
 • Situacionu analizu (okvir politika, analizu okruženja)
 • Kreiranje logike intervencije (opšte ciljeve, svrhu projekta i rezultate)
 • Identifikovanje rizika i pretpostavki
 • Definisanje pretpostavki
 • Uvod u indikatore, kriterijume i korake
 • Razvoj indikatora koji se mogu objektivno proveriti
 • Procenu logičkih okvira

Obuka o okviru procene učinka (PAF) & EU sektorskoj budžetskoj podršci

Ova obuka će takođe biti organizovana u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu u septembru 2019. godine, a fokus će biti na proceni učinka i indikatorima, principima praćenja i upravljanja učinkom, izboru indikatora i prikupljanju podataka. Obuka će obuhvatiti sledeće teme:

 • Merenje učinka kao vrste praćenja koje se fokusira na rezultate programa.
 • Indikatore učinka razvijene kao standarde kako bi se ocenio obim u kome su rezultati javnog programa ostvareni
 • Upravljanje učinkom kao sistem za redovno merenje rezultata programa i korišćenje ovih informacija da bi se unapredilo pružanje usluge
 • Indikatori i statistički sistem: izbor indikatora ključnih za upravljanje učinkom i njegovo praćenje
 • Funkcija indikatora učinka
 • Vrste indikatora: SMART i RACER
 • Izazovi u vezi sa indikatorima