Лозница, 20. februar 2018.

У просторијама Скупштине Града Лознице данас је одржан састанак између стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице и представника МЕИ, Града Лознице, ЈКП “Водовод и канализација” Лозница и ЈП “Развој”  на коме је постигнут договор око обезбеђивања неопходних улазних података и следећих корака у припреми техничке документације за систем прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Лозници.

Сви  учесници су на састанку обавештени да је урађен пројекат парцелације за локацију ППОВ, те да је нова катастарска парцела уредно унета у катастарске књиге. Овим поступком су отклоњене формалне препреке које су могле да успоре процес добијања локацијских услова за ППОВ у Лозници. Траса колектора од централне пумпне станице ка ППОВ је такође интегрисана у План генералне регулације.

Тим пројекнте јединице ЕУ ППФ6 је 15. марта 2019. извршио детаљан преглед и обилазак терена, а ЈКП Лозница је обезбедило податке о просторној дистрибуцији потрошње воде домаћинстава и индустријских потрошача у претходних пет година, као и информације о постојећој конфигурацији Система прикупљања отпадних вода (нагиби, коте, правац цеви). Достављени подаци о конфигурацији постојеће мреже водоснабдевања, фекалне и кишне канализације у Лозници ће бити даље проучени и анализирани.

У наредним месецима ЕУ ППФ6 ће организовати мерења протока и узорковање отпадних вода, док ће ЈКП обезбедити неометан прилаз објектима канализационе мреже као и особље које ће присуствовати и помагати у току радова.

Како је јачање капацитета значајна компонента пројекта ЕУ ППФ6, договорено је да ће крајњи корисници пројекта Лозница, укључујући представнике ЈКП Лозница, Градске управе и осталих локалних институција и организација (који су директно или индиректно укључени у овај пројекат),  учествовати у одговарајућим обукама које ће се организовати у складу са њиховим професионалним потребама и циљевима.