​ХЕ „Ђердап 2“ је друга заједничка српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. Изграђена је на 863. км Дунава од ушћа у Црно море на профилу Кусјак-Островул Маре.
Као и ХЕ „Ђердап 1″ и овај систем је комплексан и вишенаменски хидротехнички објекат. Састоји се од електране, две додате електране, две преливне бране и две бродске преводнице. Свакој страни, српској и румунској, припада по један од поменутих објеката. Основна електрана, као грађевинска целина, подељена је на два једнака дела, тако да свака страна несметано одржава и експлоатише свој део система. У основну и додатну електрану уграђено је 10 хоризонталних цевних агрегата, укупне инсталисане снаге 270 МW.

Извор: ЕПС.

Услед недостатка инвестиција и неадекватног одржавања који су били последица различитих унутрашњих и спољашњих фактора, у току протекле две деценије, транспортна инфраструктура и водни транспорт Србије претрпели су негативне утицаје. Док су друге земље побољшале инфраструктуру унутрашњих пловних путева, користећи савремена и напредна решења, Србија није имала могућности да одговори на ове изазове, што је довело до проблема у водном транспорту. Из тог разлога је ревитализација инфраструктурних мрежа један је од главних приоритета, и на том путу Србија ће имати и финансијску помоћ међународних финансијских институција.

Бродска преводница саставни је део хидроенергетског и пловидбеног система “Ђердап 2” који се налази на реци Дунав у општини Неготин, 2 км узводно од почетка румунксог острва Острову Маре, 80 км низводно од ХЕ “Ђердап 2” и 2 км узводно од Прахова.

У водном саобраћају она се користи од фебруара 1994. године и на њој је до сада извршено око 38.000 превођења: преведено је око 160.000 пловила и око 105 милиона тона робе.
Бродска преводница на ХЕ “Ђердап 2” је једностепена, са дужином коморе од 310 м и ширином од 34 м. Максимална разлика нивоа горње и доње воде је 12,5 м. Преводницу чине горња глава, комора и доња глава, узводно и низводно предпристаниште и командни торањ. Узводно и низводно од бродске преводнице на Дунаву су посебне зоне чекања.
Обе главе преводнице су опремљене вратима (смештеним у комори) која служе за регулисање саобраћаја кроз преводницу.

Реализацијом пројекта Ђердап ИИ обезбедиће се реконструкција и модернизација технолошких просторија, електричних инсталација и постојећих интерних саобраћајница бродске преводнице, санираће се гондола командног торња, део насипа низводног пристаништа, као оштећени део бетонских површина преводнице. Такође, радови ће обухватити и адаптацију и санацију хидрауличких погонских инсталација и хидромеханичке опреме врата и затварача, заштитне мреже за кочење бродова, улазних решетки, дизалица, система за пражњење и дренажу, система за аутоматско подмазивање радних врата, машинске опреме, система управљања и стабилног система за гашење пожара.
Сви радови обухваћени пројектом продужиђе радни век опреме преводнице и већу безбедност рада, побољшаће поузданост и ефикасност речног саобраћаја и омогућити неометану везу између Западне, Средње и Јужне Европе (Паневропски коридор ВИИ).

Енергетска ефикасност бродске преводнице биће повећана за 50%. Пројектни тим урадио је Студију о процени утицаја на животну средину која је завршена у јуну 2021. године.
Аутор: Оливера Антиц, Стручњак за планирање и програмирање у сектору животне средине ЕУ ППФ7