Loznica, 20. februar 2018.

U prostorijama Skupštine Grada Loznice danas je održan sastanak između stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice i predstavnika MEI, Grada Loznice, JKP “Vodovod i kanalizacija” Loznica i JP “Razvoj” na kome je postignut dogovor oko obezbeđivanja neophodnih ulaznih podataka i sledećih koraka u pripremi tehničke dokumentacije za sistem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Loznici.

Svi  učesnici su na sastanku obavešteni da je urađen projekat parcelacije za lokaciju PPOV, te da je nova katastarska parcela uredno uneta u katastarske knjige. Ovim postupkom su otklonjene formalne prepreke koje su mogle da uspore proces dobijanja lokacijskih uslova za PPOV u Loznici. Trasa kolektora od centralne pumpne stanice ka PPOV je takođe integrisana u Plan generalne regulacije.

Tim projektne jedinice EU PPF6 je 15. marta 2018. izvršio detaljan pregled i obilazak terena, a JKP Loznica je obezbedilo podatke o prostornoj distribuciji potrošnje vode domaćinstava i industrijskih potrošača u prethodnih pet godina, kao i informacije o postojećoj konfiguraciji Sistema prikupljanja otpadnih voda (nagibi, kote, pravac cevi). Dostavljeni podaci o konfiguraciji postojeće mreže vodosnabdevanja, fekalne i kišne kanalizacije u Loznici će biti dalje proučeni i analizirani.

U narednim mesecima EU PPF6 će organizovati merenja protoka i uzorkovanje otpadnih voda, dok će JKP obezbediti neometan prilaz objektima kanalizacione mreže kao i osoblje koje će prisustvovati i pomagati u toku radova.

Kako je jačanje kapaciteta značajna komponenta projekta EU PPF6, dogovoreno je da će krajnji korisnici projekta Loznica, uključujući predstavnike JKP Loznica, Gradske uprave i ostalih lokalnih institucija i organizacija (koji su direktno ili indirektno uključeni u ovaj projekat),  učestvovati u odgovarajućim obukama koje će se organizovati u skladu sa njihovim profesionalnim potrebama i ciljevima.