Beograd, 20. mart 2018.

Na drugom sastanku Upravnog odbora za EU PFF6, održanom u prostorijama Ministarstva za evropske integracije usvojeni su i odobreni Početni i drugi periodični izveštaj o napretku projekta EU PPF6. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: CFCU, MEI, partneri konzorcijuma Louis Berger i GIZ, kao i predstavnici tima projektne jedinice EU PPF6.

Na sastanku se govorilo o rezultatima projekta postignutim tokom početne faze projekta i faze realizacije od februara 2017. do februara 2018., kao i o planiranim aktivnostima za naredni period od šest meseci. Snimanja i istraživanja terena neophodna za sedam odabranih potprojekta, kao i priprema tehničke i tenderske dokumentacije su u toku. Takođe, formirane su i radne grupe sa ciljem da se osigura efikasna koordinacija aktivnosti i napretka za svaki odabrani potprojekat u oblastima zaštite životne sredine i energetike.

U pogledu komponente Jačanja kapaciteta pripremljen je nacrt programa obuke za opšte i specijalizovane kurseve, sa odgovarajućim modulima za obuku. U narednom periodu će se preciznije definisati obim i broj obuka na osnovu izvršene procene o potrebama. Predložene specijalizovane obuke će se organizovati za direktne korisnike EU PPF6 na centralnom i lokalnom (opštine/gradske uprave, JKP) nivou, sa fokusom na teme priprema tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte i njihovu realizaciju.

Sledeći sastanak Nadzornog odbora će se održati u avgustu 2018., odnosno nakon perioda od 6 meseci.