Beograd, 21. maj 2019.

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije zajedno sa resornim ministarstvima i ostalim relevantnim sektorskim institucijama u procesu je razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine. Cilj ovog dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u devet sektora (pravosuđu, unutrašnjim poslovima, reformi javne uprave, konkurentnosti, razvoju ljudskih resursa i društvenom razvoju, energetici, saobraćaju, životnoj sredini, poljoprivredi i ruralnom razvoju), koji predstavljaju oslonac za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni sve ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji. Ovaj dokument zasniva se na državnoj politici i njegova svrha je da upravlja raspodelom donatorskih sredstava za sprovođenje nacionalnih strateških reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Priprema dokumenta protekla u partnerskoj saradnji, i u kontekstu finalizacije Situacione analize Sektora za ljudske resurse i društveni razvoj, Ministarstvo ze evropske integracije i vodeće institucije u sektoru (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Minstarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja) organizovali su sastanak Sektorske radne grupe za ljudske resurse i društveni razvoj kako bi predstavili i pokrenuli diskusiju sa donatorskom zajednicom o sadržaju i glavnim temama Situacione analize Sektora za ljudske resurse i društveni razvoj. Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: UNICEF, OEBS; Japanska ambasada, Francuska ambasada, Evropska komisija, Delegacija Evropske unije u Srbiji, KfW, GIZ, Nemačka ambasada, UN Women.

Sastanak je održan 21. maja 2019. godine u prostorijama Palate Srbije, gde su se okupili predstavnici državnih institucija iz sektora obrazovanja, sektora za socijalna pitanja, rad i zdravlje i donatorske zajednice. Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije  u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć, i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti.

Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u sektoru ljudskih resursa i društvenog razvoja prema kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva predstavili su Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017.

Galerija