| POČETNA FAZA

Aktivnost 0.1    Uvodni sastanak sa naručiocem projekta, korisnikom i drugim zainteresovanim stranama, i formiranje Upravnog odbora Projekta;

Aktivnost 0.2    Uspostavljanje metodologije za svakodnevnu radnu saradnju sa Ministarstvom evropskih integracija (MEI) i drugim ključnim akterima, uključujući resorna ministarstva i druge odgovorne korisnike;

Aktivnost 0.3    Angažovanje projektnog osoblja za projektnu podršku i formiranje projektne kancelarije;

Aktivnost 0.4    Utvrđivanje i formiranje projektnog tima;

Aktivnost 0.5    Priprema kompletne analize projekta, kako bi se utvrdili svi faktori koji su relevantni za implementaciju projekta, uključujući analizu pretpostavki i rizika, i predlaganje različitih alternative;

Aktivnost 0.6    Priprema metodološkog predloga za reviziju NAD, uključujući format dokumenta, opsežne mehanizme za komunikaciju i konsultacije, vremenski pristup, radne modalitete, itd;

Aktivnost 0.7    Organizacija radionice na kojoj bi se razgovaralo o metodološkom predlogu za reviziju NAD, programskom pristupu IPA II i strukturnim korekcijama;

Aktivnost 0.8    Podrška MEI i resornim ministarstvima u odabiru projekata koje će podržati PPF7 i pojašnjenje opsega aktivnosti utvrđenih infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 0.9    Planiranje aktivnosti i priprema izveštaja o početnoj fazi;

Aktivnost 0.10  Organizacija promotivne radionice ili informativnog seminara sa ključnim akterima.

| FAZA IMPLEMENTACIJE

Ishod 1.1: Dokument o „Potrebama Republike Srbije za međunarodnom pomoći 2014-17 sa projekcijama do 2020“ (NAD) strukturalno korigovan, ažuriran i ponovo izrađen.

Aktivnost 1.1.1 Analiziranje planskih i programskih dokumenata, projektnih, evaluacionih i izveštaja o monitoringu, kao i odgovarajućih statističkih podataka i prikupljanje relevantnih informacija o dostupnim finansijskim sredstvima;

Aktivnost 1.1.2 Provera relevantnosti NAD prioriteta, mera i sl. za 2014-2017, koji će biti revidirani u novom dokumentu;

Aktivnost 1.1.3 Podrška NAD u ispunjavanju uslova za olakšavanje programiranja, u skladu sa sektorskim pristupom, ali i sa operativnijim zahtevima koji proističu iz procesa priprema za korišćenje EU fondova i druge razvojne pomoći;

Aktivnost 1.1.4 Organizacija procesa konsultacija o NAD prioritetima/merama i o nacrtu NAD;

Aktivnost 1.1.5 Sprovođenje strateške procene uticaja na životnu sredinu i prethodne evaluacije NAD (ako to zatraži MEI).

Ishod 1.2: Odgovarajući planski i programski dokumenti (tj. dokumenti sektorskog planiranja (DSP), akcioni dokumenti, operativni programi) pripremljeni u skladu sa programskim rasporedom EK.

 Aktivnost 1.2.1 Podrška u okviru pripreme SPD za period 2018-2020;

Aktivnost 1.2.2 Revizija mapa puta sektorskog pristupa (MPSP);

Aktivnost 1.2.3 Podrška procesu godišnjeg programiranja pripremom odabranih akcionih dokumenata;

Aktivnost 1.2.4 Podrška procesu godišnjeg programiranja pripremom odabranih akcionih Podrška u pripremi ugovora o sektorskim reformama (USR);

Aktivnost 1.2.5 Priprema evaluacionog materijala i sprovođenje kontrole kvaliteta programskih dokumenata (konzistentnost, zrelost, izvodljivost, odabrana rešenja podrške i budžeti);

Aktivnost 1.2.6 Organizacija procesa konsultacija tokom pripreme SPD, akcionih dokumenata i USR;

Aktivnost 1.2.7 Pružanje saveta o srednjoročnim nalazima IPA II.

 

Ishod 1.3: Definisani smer EU budžetskih dešavanja posle 2020. i podrška pripremi planskih i programskih dokumenata za period posle 2020 (ukratko: planiranje i programiranje posle 2020)

Aktivnost 1.3.1 Izrada tematskog dokumenta, koji se odnosi na naslednika IPA II;

Aktivnost 1.3.2 Predstavljanje zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira kohezione politike za period posle 2020;

Aktivnost 1.3.3 Predstavljanje opcija za unapređivanje NAD za period posle 2020;

Aktivnost 1.3.4 Pomoć MEI u pokretanju evaluacije razvojne pomoći po sektorima;

Aktivnost 1.3.5 Podrška MEI u pripremi naslednika NAD za period posle 2020. i programiranje pretpristupne pomoći u periodu posle 2020.

Ishod 2: Tehnička dokumentacija za infrastrukturne projekte koji se finansiraju kroz fondove EU pripremljena u skladu sa pravnim regulativom u Srbiji i standardima i normama EU

Aktivnost 2.1    Priprema metodologija za svaki infrastrukturni projekat dodeljen PPF7;

Aktivnost 2.2    Realizacija ispitivanja/terenskih istraživanja (topografska istraživanja, geomehanička istraživanja terena za gradnju, hidrološke studije na lokacijama identifikovanim među opcijama za sprovođenje izabranih projekata;

Aktivnost 2.3    Priprema odabrane projektne dokumentacije, uključujući preliminarne procene, preliminarne studije izvodljivosti, studije izvodljivosti, kost-benefit analize, finansiranje gap kalkulacija, procene uticaja na životnu sredinu, generalne projekte, idejne projekte i glavne projekte, kao i tendersku dokumentaciju kada se smatra opravdanim (za infrastrukturne projekte u energetici, transportu i zaštiti životne sredine);

Aktivnost 2.4    Priprema odabrane projektne dokumentacije, uključujući generalni projekat, idejno rešenje, projekat za građevinsku dozvolu, glavni projekat i projekat izvedenog stanja (za socijalnu infrastrukturu i poslovna infrastruktura);

Aktivnost 2.5    Pomoć korisniku u dobijanju građevinskih dozvola u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji Srbije;

Aktivnost 2.6    Procena – skrining formulisanih predloga;

Aktivnost 2.7    Podnošenje projekata MEI, resornim ministarstvima i Centralnoj službi za finansije i ugovaranje na pregled i odobrenje.

Ishod 3.1: Ojačani kapaciteti nacionalnih institucija/organizacija koje učestvuju u planiranju i programiranju pomoći EU (ukratko: Izgradnja kapaciteta)

Aktivnost 3.1.1 Procena znanja relevantnih institucija/organizacija uključenih u planiranje i programiranje sredstava EU.

Aktivnost 3.1.2 Izrada plana obuke na osnovu ažurirane procene potreba za obukom (PPO).

Aktivnost 3.1.3 Definisati prilagođeni program izgradnje kapaciteta koji se bavi kritičnim nalazima iz procene.

Aktivnost 3.1.4 Realizacija specijalizovanih obuka nakon programa izgradnje kapaciteta i organizacija dodatnih obuka u resornim ministarstvima i kod drugih korisnika.

Aktivnost 3.1.5 Realizacija obuke na radnom mestu za pripremu programskih dokumenata i za pripremu projekata u resornim ministarstvima i kod drugih korisnika.

Aktivnost 3.1.6 Kreiranje sistema za evaluaciju obuke radi nadgledanja i procene učinka u domenu izgradnje kapaciteta na strukturirani način.

| DODATNI (HORIZONTALNI) ISHODI

Ishod 4: Implementacija aktivnosti uslovljenih tražnjom i u vezi sa projektnim zadatkom (ukratko: ad- hok podrška)

Aktivnost 4.1    Utvrditi koje su to nedostajuće odluke sektorske politike i predložiti opcije i odluke radi nadomeštanja nedostajućih politika i sa nadležnim institucijama dogovoriti implementacione mere

Aktivnost 4.2    Izrada ad-hok koncepata, brifinga, prezentacija i prikupljanje podataka

Aktivnost 4.3    Podrška u aktivnostima monitoringa

Aktivnost 4.4    Priprema inputa za godišnji izveštaj MEI

Aktivnost 4.5    Podrška za poboljšanje informacionog sistema ISDACON

Aktivnost 4.6    Podrška reviziji jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata i operativniji rad NOI

Ishod 5: Poboljšana vidljivost aktivnosti EU finansiranja i obezbeđena dovoljna komunikacija unutar projektnog tima (ukratko: vidljivost i komunikacija)

Aktivnost 5.1    Razvoj i implementacija akcionog plana za vidljivost

Aktivnost 5.2    Izrada zajedničkog vebsajta PPF (ako to traži MEI)

Aktivnost 5.3    Organizovanje najmanje jednog javnog događaja i/ili učešće u događaju organizovanom nezavisno od akcije

Aktivnost 5.4    Razvoj i implementacija komunikacionog akcionog plana za PPF7

Ishod 6: Obezbeđeno praćenje implementacije projekta i redovno izveštavanje (ukratko: praćenje i izveštavanje o projektu)

Aktivnost 6.1    Praćenje projektnih aktivnosti, ishoda, napredovanja ka rezultatima, pretpostavki/rizika

Aktivnost 6.2    Izveštavanje o projektu

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…