| OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU BEOGRAD

PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BEOGRADU
(Grad Beograd)

EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS
Sektor: Energetika/Energetska efikasnost

Osnovni cilj Projekta „Beograd 2” je poboljšanje životnih uslova u Srbiji kroz zaštitu lokalne životne sredine usmerene na unapređenje energetske efikasnosti grejanja/hlađenja javnih ustanova. U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 je dobio zadatak da izradi tehničku dokumentaciju za termalnu rehabilitaciju i unapređenje energetske efikasnosti za sledeće javne ustanove u Beogradu i u Novom Sadu: 

 • Predškolska ustanova „Slončići“;
 • Predškolska ustanova „Guliver“;
 • Osnovna škola „Vojvoda Mišić;
 • Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“;
 • Predškolska ustanova „Mrvica“;
 • Objekat uprave i medicine sporta u okviru SRC Košutnjak i
 • Poslovni objekat državnih organa i organizacija (stari i novi objekat) u Novom Sadu.

Sadašnja termalna svojstva ovih objekata su nepovoljna. Nedostatak adekvatnog investicionog održavanja u poslednjih 20 godina je rezultirao nezadovoljavajućom udobnošću, uslugama i enterijerom. Osnovni cilj ovog projekta termalne rehabilitacije je poboljšanje životnih i radnih uslova unapređenjem energetske efikasnosti grejanja/hlađenja ovih javnih ustanova. Stoga, predložene mere obuhvataju investiciono održavanje kao preduslov za uvođenje mera za uštedu energije. 

Rehabilitacija ovih ustanova će uključiti sledeće tipične mere: 

» Zamenu prozora; » Postavljanje fasadne izolacije; » Izolaciju krova i obnovu hidroizolacije, zajedno sa radovima na olucima i instalaciji uzemljenja; » Rekonstrukciju sistema grejanja; » Obnovu električnih instalacija osvetljenja i instaliranje novog energetski efikasnog osvetljenja, proveru ormarića razvodnih tabli i obnovu, ukoliko je potrebno; » Obnovu postojećih sistema klimatizacije i ventilacije; » Obnovu postojećih toaleta i sanitarnih čvorova; » Obnovu podnih obloga; » Ugradnju protivpožarnih alarma i signalizacije; » Ugradnju sistema za upravljanje objektom (BMS) i sistema za monitoring energije (EMS) koji će obezbediti kontinuirani nadzor potrošnje energije i eventualnih ušteda.

 • Smanjena potrošnja energije unapređenjem energetske efikasnosti predmetnih zgrada za najmanje jednu energetsku klasu posle renoviranja;
 • Unapređenje radnih uslova i održivosti objekata;
 • Unapređenje toplotnih uslova tokom zimskog perioda, sa ciljem da se obezbedi minimalna temperatura od 20 °C u prostorijama koje su u upotrebi.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 će pripremiti sledeću tehničku dokumentaciju: 

 • Projekat postojećeg stanja objekta sa tehničkim izveštajem o stanju objekta;
 • Elaborati energetske efikasnosti postojećeg i novog stanja i Izveštaj o energetskom i tehničkom pregledu;
 • Studija opravdanosti sa analizom troškova i koristi (CBA)
 • Projektni zadatak za koncept obnove za svaku zgradu uključujući mere energetske efikasnosti i druge radove;
 • Idejno rešenje za dobijanje Lokacijskih uslova;
 • Idejni projekat za dobijanje Rešenja o odobrenju za izvođenje radova;
 • Projekat za građevinsku dozvolu (u slučaju potrebe)
 • Projekat za izvođenje;
 • Tenderska dokumentacija za ugovore o izvođenju radova.
 • Projekat izvedenog stanja i Energetski pregled za predškolske ustanove Guliver i Slončići – završen u junu 2020;
 • Idejna rešenja za predškolske ustanove Guliver i Slončići su završena u julu 2020. i revidovana u septembru 2021 – na osnovu koga su ishodovani lokacijski uslovi;
 • Idejni projekat za vrtić Guliver završen u maju 2022. na osnovu koga je ishodovano Rešenje o odobrenju za izvođenje radova;
 • Projekat za građevinsku dozvolu za Vrtić Slončići završen u maju 2022. na osnovu koga je ishodovana Građevinska dozvola;
 • Projekat izvedenog stanja, Energetski pregled i Elaborat Energetske efikasnosti za predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj i i Osnovnu školu Vojvoda Mišić – završeno i dostavljeno tokom februara 2021;
 • Idejna rešenja za predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj i Osnovnu školu Vojvoda Mišić završeni u aprilu 2022;
 • Opciona Analiza za prva 4 objekta pripremljena i dostavljena u januaru 2021;
 • Studija Opravdanosti sa analizom troškova i koristi za 5 objekata (Guliver , Slončići, Čika Jova Zmaj, Vojvoda Mišić i Mrvica) dostavljena u februaru 2022;
 • Za objekte Uprave i medicine sporta u okviru SRC Košutnjak i Poslovni objekat državnih organa i organizacija (stari i novi objekat) u Novom Sadu korisnik je samostalno pripremio projektnu dokumentaciju (IDR, IDP i PZI) i ishodovao sve dozvole i saglasnosti;
 • PPF6 tim za ova dva objekta trenutno priprema Studiju opravdanosti sa CBA;
 • U planu je i izrada tenderske dokumentacije za ova dva objekta.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa
osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti
i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna
reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije
dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…