Sanacija i adaptacija brodske prevodnice na sistemu „Đerdap 2“ neophodna je zbog poboljšanja pouzdanosti i efikasnosti rečnog saobraćaja i ponovnog uspostavljanja neometane plovidbe na Dunavu (Panevropski koridor VII) omogućavajući neometanu vezu između zemalja Zapadne, Srednje i Južne Evrope, a u potpunosti u skladu sa zahtevima Dunavske konvencije i EU kao i u skladu sa standardima Republike Srbije.

Studiju opravdanosti za idejni projekat Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija brodske prevodnice na HE „Đerdap 2“ izradila je projektantska kuća Energoprojekt-Hidroinženjering a.d., iz Beograda. Studijom Opravdanosti utvrđena je prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije definisane Idejnim projektom. Nakon izrade Studije opravdanosti može se pristupiti izradi tenderske dokumentacije. 

Proces izrade EIA započeo je izradom Zahteva za određivanje obima i sadržaja Ažurirane studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, koji je predat Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije u januaru 2021. godine. Prethodna Studija o proceni uticaja urađena je 2009. godine za projekat Kapitalni remont i zamena opreme i instalacija brodskih prevodnica HEPS „Djerdap 1“ i HEPS „Djerdap 2“. Na Studiju je dobijena saglasnost 08.10.2009. godine. 

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije donelo je Rešenje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE „Đerdap 2“, 08.03.2021. godine. Na osnovu izdatog Rešenja pristupilo se izradi Studije. Studija je izrađena i predata Ministarstvu zaštite životne sredine na ocenu u aprilu 2021. godine. 

U Negotinu, 7. maja 2021. godine, održana je javna prezentacija Studije zainteresovanoj javnosti koja nije imala primedbe na Studiju. Na Studiju su dobijene manje primedbe tehničke komisije formirane za ocenu Studije, koje su uvažene i Studija je ažurirana u skladu sa istim. Proces ocene Studije je trajao do juna 2021. godine kada je dobijena Saglasnot na ažuriranu Studiju.  

Istovremeno sa izradom Studije, zbog prekograničnog uticaja Projekta na životnu sredinu, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu podleže ESPOO proceduri koja je u potpunosti ispoštovana. Republika Rumunija, odnosno Ministarstvo životne sredine, voda i šumarstava Republike Rumunije je obavešteno o projektu i dostavljena im je Ažurirana Studija o proceni uticaja. Dana 12.04.2021 i 03.06.2021. godine Ministarstvo životne sredine, voda i šumarstava Republike Rumunije dostavilo je komentare na studiju koji su obrađeni od strane EU PPF7 projektne jedinice. Ministarstvo životne sredine, voda i šumarstava Republike Rumunije dalo je saglasnost na izmenjenu ažuriranu Studiju i time se ona može smatrati kompletno završenom. 

Dokument predviđa sledeće koristi za transportni sistem Srbije: 

  • smanjen broj i trajanje nepredviđenih zastoja i prekida plovidbe;
  • veću bezbednost rada brodske prevodnice; 
  • produženje radnog veka opreme i povećanje energetske efikasnosti  u iznosu od 50%, što za posledicu ima uštedu od 400 MWh godišnje, kao direktna posledica zamene koncepcije hidrauličkog pogona, rehabilitacije unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja i grejanja i klimatizacije pogonskih prostorija;
  • umanjene troškove održavanja u iznosu od 30% zbog:  manjeg broja i kraćeg trajanja intervencija, smanjenje potrebnog broja radnika na servisiranju, redovnom održavanju i intervencijama, modernizacije pogona, uvođenja modernog i kvalitetnog monitoringa koji će omogućiti prelaz sa principa periodičnog i preventivnog održavanja na vid održavanja po stanju
  • kvalitetno planiranje kako rada tako i održavanja

Studijom o proceni uticaja na životni sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice na HE „Đerdap 2“ identifikovano je postojeće stanje životne sredine na lokaciji prevodnice i mogući pozitivni i negativni uticaji projekta na životnu sredinu. Na osnovu identifikovanih mogućih uticaja, Studijom su date mere kojima će se uticaji projekta na životnu sredinu svesti na najmanju moguću meru, odnosno u prihvatljive okvire. 

Ažuriranom studijom, zaključeno je da su u toku izvođenja radova, odnosno u toku sanacije betonskih konstrukcija, mogući negativni uticaji na kvalitet vazduha i površinske vode bliže okoline radova i da će se uz primenu mera smanjenja uticaja ovi uticaji svesti u neznatne okvire.   

Uticaji tokom rada brodske prevodine neće se izmeniti osim toga što će dovesti do veće sigurnosti u radu i smanjenja mogućnosti pojave neželjenih udesnih situacija koje bi mogle imati negativne uticaje na životnu sredinu.