EU PPF8 – Modernizacija železničkog saobraćaja

3. mart 2020.

Stručnjaci EU PPF8 projektne jedinice su danas u Beogradu, na sastanku radne grupe projekta Modernizacija i rekonstrukcija pruge Velika Plana – Niš  predstavili rešenja iz tehničke dokumentacije Idejnog projekta za rekonstrukciju pruge Velika Plana-Niš. Sastanku su prisustvovali predstavnici MEI, MGSI i Železnice Srbije i DEU kako bi dali svoje komentare na dostavljenu dokumentaciju.

Tokom sastanka predstavljeni su delovi tehničke dokumentacije koji su već završeni: Opciona analiza, Saobraćajna studija, Tehnologija odvijanja saobraćaja, Idejno rešenje, Studija opravdanosti sa analizom troškova i koristi, Idejni projekat i EIA studija. U celom procesu izrade dokumentacije glavni cilj bio je izrada Saobraćajne studije na osnovu koje će se finalizovati kompletna tehnička dokumentacija Idejnog projekta.

Projektna jedinica EU PPF8 imala je zadatak da pripremi kompletnu tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i modernizaciju tri deonice pruge Velika Plana-Niš. Ove deonice pruge deo su koridora X, i njihova modernizacija doprineće revitalizaciji i boljem funkcionisanju železničkog saobraćaja na ovoj trasi. Idejni projekat je urađen u skladu sa zahtevima iz Projektnog zadatka, a njegovoj pripremi prethodili su pripremni radovi koji su obuhvatili geodetska snimanja, geotehnička i hidrološka istraživanja. Takođe, tokom prošle godine prikupljeni su neophodni podaci sa postojećih putnih prelaza i o broju putnika na svim železničkim i autobuskim stanicama duž predmetne pruge u cilju planiranja saobraćaja. U skladu sa zahtevima Studije procene uticaja na životnu sredinu, sprovedeno je uzorkovanje i testiranje površinskih voda i sedimenata, zemljišta i zastora radi utvrđivanja ”nultog stanja”.