Београд, 6. фебруар 2018.

Представници тимова JASPERS (Заједничка помоћ за подршку пројектима у европским регионима), ДЕУ, МЕИ, МПШВП и ЕУ ППФ6 одржали су у Београду радни састанак на коме се разговарало о нацртима пројектних задатака за пројекте Колубара, Лозница и Панчево, а које ће тим пројектне јединице ЕУ ППФ6 користити за припрему техничке документације. Састанком је председавао МЕИ.

Тим стручњака ЕУ ППФ6 детаљно је представио процене сваког од горе наведених  инфраструктурних пројеката из области водоснабдевања и третмана отпадних вода, који ће бити реализовани у оквиру пројекта ЕУ ППФ6. На састанку је наглашено да ће сва техничка документација која ће у будућности бити припремана, бити у складу са легислативом ЕУ и Србије и/или са најбољим примерима из праксе, који подразумевају најсавременија пројектантска решења. ЕУ ППФ6 је за сваки од ових пројеката припремио и документ “Организација и методологија”, који садржи детаљне одговоре на питања управљања и логистике.

ЕУ ППФ6 тим ће за сваки пројекат посебно припремити и Прелиминарни извештај о пројекту, у оквиру кога  ће представити основну процену прикупљених података, опциону и анализу постојећих проблема. Овај извештај ће се користити за одређење обима сваког пројекта понаособ. Усвајајући овакав приступ пројекту, JASPERS је нагласио важна питања којима ће се детаљно приступити у каснијим фазама пројекта.

За пројекат Лозница, стручњаци JASPERS-а су предложили да се анализира подесност планиране локације за ППОВ као и адекватност постојећег насипа дуж реке Дрине за заштиту будућег ППОВ-а од поплава. Хидролошко моделовање колекторских мрежа ће бити изведено за потребе идентификације приоритетних деоница канализације које треба да се реконструишу / изграде.

За пројекат Панчево ће бити припремљена Претходна студија оправданости (ПСО), у складу са водичем ЕЗ за анализу трошкова и користи, заједно са проценом утицаја на животну средину, у складу са српским законодавством. ПСО ће касније бити коришћен као основа за јавне расправе са заинтересованим странама у процесу припреме планске документације. Део ПСО-а ће бити и списак индустријских загађивача у окружењу, као и мерења количине и квалитета њихових отпадних вода.

Прелиминарни извештај о пројекту (ПИП) за пројекат Колубара ће представити функционалност целокупног регионалног водоводног система, са посебним нагласком на детаљној анализи потреба за водоснабдевањем свих постојећих и будућих корисника. Резултати ПИП-а ће указати на најрационалнији обим пројекта и створити полазну основу за даље припремне (топографске, геотехничке) радове.