| ПОЧЕТНА ФАЗА

Активност 0.1  Уводни састанак са наручиоцем пројекта, корисником и другим заинтересованим странама, и формирање Управног одбора Пројекта;

Активност 0.2 Успостављање методологије за свакодневну радну сарадњу са Министарством европских интеграција (МЕИ) и другим кључним актерима, укључујући ресорна министарства и друге одговорне кориснике;

Активност 0.3  Ангажовање пројектног особља за пројектну подршку и формирање пројектне канцеларије;

Активност 0.4  Утврђивање и формирање пројектног тима;

Активност 0.5  Припрема комплетне анализе пројекта, како би се утврдили сви фактори који су релевантни за имплементацију пројекта, укључујући анализу претпоставки и ризика, и предлагање различитих алтернативе;

Активност 0.6  Припрема методолошког предлога за ревизију NAD, укључујући формат документа, опсежне механизме за комуникацију и консултације, временски приступ, радне модалитете, итд;

Активност 0.7  Организација радионице на којој би се разговарало о методолошком предлогу за ревизију НАД, програмском приступу IPA II и структурним корекцијама;

Активност 0.8  Подршка МЕИ и ресорним министарствима у одабиру пројеката које ће подржати ППФ7 и појашњење опсега активности утврђених инфраструктурних пројеката;

Активност 0.9  Планирање активности и припрема извештаја о почетној фази;

Активност 0.10 Организација промотивне радионице или информативног семинара са кључним актерима.

| ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Исход 1.1: Документ о „Потребама Републике Србије за међународном помоћи 2014-17 са пројекцијама до 2020“ (NАD) структурално коригован, ажуриран и поново израђен.

Активност 1.1.1  Анализирање планских и програмских докумената, пројектних, евалуационих и извештаја о мониторингу, као и одговарајућих статистичких података и прикупљање релевантних информација о доступним финансијским средствима;

Активност 1.1.2  Провера релевантности NAD приоритета, мера и сл. за 2014-2017, који ће бити ревидирани у новом документу;

Активност 1.1.3  Подршка NAD у испуњавању услова за олакшавање програмирања, у складу са секторским приступом, али и са оперативнијим захтевима који проистичу из процеса припрема за коришћење ЕУ фондова и друге развојне помоћи;

Активност 1.1.4  Организација процеса консултација о NAD приоритетима/мерама и о нацрту NAD;

Активност 1.1.5  Спровођење стратешке процене утицаја на животну средину и претходне евалуације NAD (ако то затражи МЕИ).

Исход 1.2: Одговарајући плански и програмски документи (тј. документи секторског планирања (ДСП), акциони документи, оперативни програми) припремљени у складу са програмским распоредом ЕК.

 Активност 1.2.1  Подршка у оквиру припреме СПД за период 2018-2020;

Активност 1.2.2  Ревизија мапа пута секторског приступа (МПСП);

Активност 1.2.3  Подршка процесу годишњег програмирања припремом одабраних акционих докумената;

Активност 1.2.4  Подршка процесу годишњег програмирања припремом одабраних акционих Подршка у припреми уговора о секторским реформама (УСР);

Активност 1.2.5  Припрема евалуационог материјала и спровођење контроле квалитета програмских докумената (конзистентност, зрелост, изводљивост, одабрана решења подршке и буџети);

Активност 1.2.6  Организација процеса консултација током припреме СПД, акционих докумената и УСР;

Активност 1.2.7  Пружање савета о средњорочним налазима IPA II

.

Исход 1.3: Дефинисани смер ЕУ буџетских дешавања после 2020. и подршка припреми планских и програмских докумената за период после 2020 (укратко: планирање и програмирање после 2020)

Активност 1.3.1 Израда тематског документа, који се односи на наследника IPA II;

Активност 1.3.2 Представљање законског, стратешког и институционалног оквира кохезионе политике за период после 2020;

Активност 1.3.3 Представљање опција за унапређивање NAD за период после 2020;

Активност 1.3.4 Помоћ МЕИ у покретању евалуације развојне помоћи по секторима;

Активност 1.3.5 Подршка МЕИ у припреми наследника NAD за период после 2020. и програмирање претприступне помоћи у периоду после 2020.

Исход 2: Техничка документација за инфраструктурне пројекте који се финансирају кроз фондове ЕУ припремљена у складу са правним регулативом у Србији и стандардима и нормама ЕУ

Активност 2.1  Припрема методологија за сваки инфраструктурни пројекат додељен ППФ7;

Активност 2.2  Реализација испитивања/теренских истраживања (топографска истраживања, геомеханичка истраживања терена за градњу, хидролошке студије на локацијама идентификованим међу опцијама за спровођење изабраних пројеката;

Активност 2.3  Припрема одабране пројектне документације, укључујући прелиминарне процене, прелиминарне студије изводљивости, студије изводљивости, кост-бенефит анализе, финансирање гап калкулација, процене утицаја на животну средину, генералне пројекте, идејне пројекте и главне пројекте, као и тендерску документацију када се сматра оправданим (за инфраструктурне пројекте у енергетици, транспорту и заштити животне средине);

Активност 2.4  Припрема одабране пројектне документације, укључујући генерални пројекат, идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, главни пројекат и пројекат изведеног стања (за социјалну инфраструктуру и пословна инфраструктура);

Активност 2.5  Помоћ кориснику у добијању грађевинских дозвола у складу са законом о планирању и изградњи Србије;

Активност 2.6  Процена – скрининг формулисаних предлога;

Активност 2.7  Подношење пројеката МЕИ, ресорним министарствима и Централној служби за финансије и уговарање на преглед и одобрење.

Исход 3.1: Ојачани капацитети националних институција/организација које учествују у планирању и програмирању помоћи ЕУ (укратко: Изградња капацитета)

Активност 3.1.1  Процена знања релевантних институција/организација укључених у планирање и програмирање средстава ЕУ.

Активност 3.1.2  Израда плана обуке на основу ажуриране процене потреба за обуком (ППО).

Активност 3.1.3  Дефинисати прилагођени програм изградње капацитета који се бави критичним налазима из процене.

Активност 3.1.4  Реализација специјализованих обука након програма изградње капацитета и организација додатних обука у ресорним министарствима и код других корисника.

Активност 3.1.5  Реализација обуке на радном месту за припрему програмских докумената и за припрему пројеката у ресорним министарствима и код других корисника.

Активност 3.1.6  Креирање система за евалуацију обуке ради надгледања и процене учинка у домену изградње капацитета на структурирани начин.

| ДОДАТНИ (ХОРИЗОНТАЛНИ) ИСХОДИ

Исход 4: Имплементација активности условљених тражњом и у вези са пројектним задатком (укратко: ад- хок подршка)

Активност 4.1  Утврдити које су то недостајуће одлуке секторске политике и предложити опције и одлуке ради надомештања недостајућих политика и са надлежним институцијама договорити имплементационе мере

Активност 4.2  Израда ад-хок концепата, брифинга, презентација и прикупљање података

Активност 4.3  Подршка у активностима мониторинга

Активност 4.4  Припрема инпута за годишњи извештај МЕИ

Активност 4.5  Подршка за побољшање информационог система ISDACON

Активност 4.6  Подршка ревизији јединствене листе приоритетних инфраструктурних пројеката и оперативнији рад NOI

 

Исход 5: Побољшана видљивост активности ЕУ финансирања и обезбеђена довољна комуникација унутар пројектног тима (укратко: видљивост и комуникација)

Активност 5.1  Развој и имплементација акционог плана за видљивост

Активност 5.2  Израда заједничког вебсајта ППФ (ако то тражи МЕИ)

Активност 5.3  Организовање најмање једног јавног догађаја и/или учешће у догађају организованом независно од акције

Активност 5.4  Развој и имплементација комуникационог акционог плана за ППФ7

 

Исход 6: Обезбеђено праћење имплементације пројекта и редовно извештавање (укратко: праћење и извештавање о пројекту)

Активност 6.1  Праћење пројектних активности, исхода, напредовања ка резултатима, претпоставки/ризика

Активност 6.2  Извештавање о пројекту

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…