OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU VELIKI BAČKI KANAL

REMEDIJACIJA VELIKOG BAČKOG KANALA (III faza)
(Vrbas, Kula, Crvenka i okolna sela)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadom

Veliki bački kanal ili Kišov kanal je deo sistema Dunav—Tisa—Dunav. Dugačak je 118 km i povezuje Dunav (kod Bezdana) sa Tisom (kod Bečeja). Između dva spomenuta mesta skraćuje put za više od 200 km, a koristi se i za vodosnabdevanje i isušivanje tla ovog dela Bačke. Korito Velikog bačkog kanala je na najužem delu široko 17m, pri vrhu kanal je širok oko 25m. U najširem delu toka, kod Bačkog Gradišta, kanal je širok oko 350m. Prosečna dubina kanala je 3m. Na obalama kanala se nalaze naselja Bezdan, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas, Srbobran, Turija, Bačko Gradište i Bečej.

U 20. veku (1957.), kanal je postao okosnica hidro sistema Dunav-Tisa-Dunav: jedinstveni hidroinženjerski sistem za kontrolu poplava i hidrotehničko upravljanje, melioraciju, vodosnabdevanje, plovidbu, turizam, ribarstvo. Zbog zagađenja i taloženja mulja, kanal je danas suviše plitak za rečna plovila i brodove, a i opasan je za kupanje, a Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije ga je svrstalo među 3 „crne tačke“ Srbije. Do zagađenja kanala došlo je u drugoj polovini 20. veka zbog naglog razvoja industrije, neodgovarajućeg tretmana industrijskih voda koje su se izlivale u kanal i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje kao i opštinskih otpadnih voda iz Vrbasa, Kule i Crvenke. Kanal je zagađivan uglavnom teškim metalima, ugljenovodonicima i patogenim organizmima. Dug period bez održavanja i uklanjanja mulja, rezultovao je velikim muljnim talogom.

Poslednje uklanjanje mulja iz celog kanala izvedeno je 1968. Procenjuje se da je u kanalu trenutno nataloženo 400.000 m3 zagađenih sedimenata. Zbog sedimentacije mulja, dubina vode na određenim delovima kanala iznosi samo 30–40 cm što znači da je 90% površine kanala ispunjeno talogom i neprotočno. Plovidba je nemoguća, vodotok je u značajnoj meri smanjen, a sam kanal predstavja zdravstveni rizik po ljude koji žive u njegovoj blizini. Veliki Bački kanal je jedan od najzagađenijih vodnih tokova u Evropi.

Krajnji cilj projekta je poboljšanje životnog okruženja u opštini Vrbas remedijacijom Velikog bačkog kanala u dužini od 6 kilometara, od ušća kanala Vrbas–Bezdan u kanal Bečej–Bogojevo (trougao) do hidročvora Vrbas.

 • Uklanjanje zagađenih sedimenata kako bi se smanjio i držao pod kontrolom njihov dalji negativni uticaj koji potiče od neželjenog taloga neprerađenih otpadnih voda uglavnom iz industrijskih procesa, zagađenosti procednih voda
 • Uspostavljanje zaštite područja, životne sredine i zdravlja stanovnika u celosti;
 • Revitalizacija i unapređenje kvaliteta vode u teško zagađenoj pritoci Dunava – Velikom bačkom kanalu, potom Tisi i na kraju Dunavu, i zaštita od negativnih efekata nekontrolisanog i direktnog ispuštanja otpadnih voda;
 • Smanjenje zagađenja i povećavanje kvaliteta podzemnih i površinskih voda, kao i rečnog sedimenta;
 • Smanjenje zdravstvenih rizika i poboljšanje sanitarne higijene i javnog zdravlja za stanovnike Crvenke, Vrbasa i Kule;
 • Obnavljanje kanala do nivoa nacionalnih i međunarodnih rečnih standarda;
 • Omogućavanje kontrole industrijskh (prerađenih) ispusta kroz novoizgrađeni kolektor do PPOV-a;
 • Poboljšanje zaštite voda i ekoloških resursa u skladu sa Strategijom upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034;
 • Obezbeđivanje usaglašenosti sa strateškim ekološkim ciljevima Srbije i Direktivom EU za prečišćavanje urbanih otpadnih voda i Okvirnom direktivom za otpad.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice će pripremiti tehničku dokumentaciju za:

 • Uklanjanje sedimenata (oko 400.000 m3) iz kanala duž 6km na delu Vrbas–Bezdan;
 • Izgradnju tri područja za privremeno odlaganje uklonjenih sedimenata;
 • Remedijaciju deponovanog muljnog taloga;
 • Rešenje za konačno odlaganje prerađenog muljnog taloga.

Projekat predstavlja treću i ujedno završnu fazu programa remedijacije Velikog Bačkog kanala koji se sastoji od:

 • FAZA 1: Proširenje kanalizacione mreže i sistema sakupljanja otpadnih voda
 • FAZA 2: Izgradnja Postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV)
 • FAZA 3: Remedijacija samog Velikog bačkog kanala

 Faze 1 i 2 su bile preduslov za remedijaciju Velikog bačkog kanala.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…