10. septembar 2019

U opštini Brus privodi se kraju proces pripreme neophodne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Lepencu. Reč je o delu projekta „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU” koji grad Kruševac sprovodi u saradnji sa opštinama Brus i Blace. S tim u vezi, u lokalnoj samoupravi u Brusu održan je radni sastanak sa predstavnicima PPF programa „Podrška EU u pripremi projekata“. Iako se pomenuti projekat najvećim delom finansira sredstvima EU i Republike Srbije, studija izvodljivosti je pokazala da opštine Brus i Blace nemaju kapaciteta za samostalno finansiranje izgradnje i rada postrоjenja za prečišćavanje otpadnih voda. Osim podrške u procesu donošenja planskih akata, neophodno je, ističu predstavnici PPF programa, uključivanje Grada Kruševca i kroz finansijsku podršku.

Trenutno se radi na iznalaženju mogućih rešenja za uspostavljanje pravnog okvira za međuopštinsku saradnju u cilju relizacije projekta i zaštite jezera Ćelije, kao važnog regionalnog vodnog resursa, kaže rukovodilac Projektnog tima PPF programa, Senad Pločo. Unija žеli da budе prisutna nе samo kroz priprеmu vеć i kroz implеmеnataciju projеkata, što između ostalog podrazumeva i ekonomsku opravdanost. Važno je da projekti budu dugoročni i održivi, što će usloviti i eventualno povećanje tarifa usluga.

U lokalnoj samoupravi u Brusu zadovoljni su dodsadašnjim tokom realizacije projekta, pripremljena je tehnička dokumentacija i dobijeni lokacijski uslovi. Sledi izdavanje građevinskih dozvola, kaže pomoćnik predsednika opštine Brus Miloš Azdejković, a završena je i priprema tenderske dokumentacije, sačinjena iz tri dela. Prema rečima Azdejkovića, raspisivanje tendera očekuje se u novembru tekuće godine, a tri meseca kasnije početak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao korak u nizu aktivnosti na zaštiti kvaliteta vode jezera Ćelije.

Izvor vesti: RTV Brus.
Detalji projekta: ovde.