Beograd, 8. oktobar 2019.

Sastanak Radne grupe za Projekat energetske efikasnosti u Beogradu i Projekat Hitne pomoći održan je danas sa predstavnicima Ministarstva za evropske integracije (MEI), Ministarstva rudarstva i energetike (MRE), Zajedničke pomoći za podršku projektima u evropskim regijama (JASPERS), Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (DEU), Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd (RAREI), Biblioteke grada Beograda (BGB), Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć (HP), Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata (ZZZZS) i projektnog tima EU PPF6 u prostorijama MEI i završen obilaskom zgrade HP.

Cilj sastanka bilo je predstavljanje nalaza iz nacrta Studije opravdanosti i analize troškova i koristi za HP i Prethodne studije opravdanosti (PSO) za Biblioteku grada Beograda, Studentsku polikliniku i Stacionar (Projekat energetske efikasnosti u Beogradu), koje je pripremio tim EU PPF6 u okviru izrade tehničke dokumentacije za njihovu termalnu rehabilitaciju.

Tim JASPERS-a je primetio da predložene mere za sve četiri zgrade osim energetske efikasnosti sadrže i mnoge druge koje će doprineti njihovoj potpunoj rehabilitaciji, kroz različite vrste potrebnih radova i izgradnju dodatnog prostora. Tim EU PPF6 je potvrdio da su ciljevi ovog projekta širi od unapređenja energetske efikasnosti te da bi se realizacijom predloženih mera poboljšali životni i radni uslovi, kvalitet pružanja usluga i jačanja kapaciteta, održivost zgrade, sa fokusom na poboljšanje energetske efikasnosti ovih javnih objekata. MEI i DEU u potpunosti podržavaju ovaj projekat i njegove ciljeve. Stoga je obim svih potencijalnih intervencija na ovim zgradama već programiran u okviru Godišnjeg akcionog programa za Republiku Srbiju za 2018, EU za zaštitu životne sredine i klime.

U pogledu imovinsko-pravnih pitanja, pravni status Biblioteke grada Beograda je razrešen i u toku je procedura dobijanja građevinske dozvolе dok su preostale tri zgrade u procesu rešavanja različitih pravnih pitanja u vezi sa imovinom.

Ovom prilikom EU PPF6 tim je takođe predstavio uštede na osnovu alternativnih rešenja renoviranja i unapređenja energetskog razreda za svaku zgradu i postignuti rezultati su upoređeni sa principom sveobuhvatne obnove. Iako princip sveobuhvatne obnove tj. dostizanje najviših energetskih razreda nije postignut, kako su zgrade kojima se bavi projekat EE Beograd u sistemu zaštite spomenika kulture, ukupna ušteda energije od 66% pokazuje da je potencijal uštede potpuno iskorišćen. U narednom periodu projektni tim EU PPF6 će pripremiti finansijsku i ekonomsku analizu za svaki objekat posebno prema metodologiji odobrenoj od strane JASPERS-a.

Predstavnici JASPERS-a i ostali učesnici su nakon sastanka posetili zgradu HP radi boljeg uvida u trenutno stanje objekta i neophodnost sprovođenja mera koje su predviđene projektom. Predstavnici HP su prezentovali nedostatke zgrade, kao i planove za dalji razvoj, kao što je obezbeđenje boljih radnih uslova za osoblje koje radi u Kol centru i proširenje Centra za edukaciju.