OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU KRAGUJEVAC

PROJEKAT REGIONALNOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM U KRAGUJEVCU
(Grad Kragujevac i opštine Aranđelovac, Knić i Rekovac)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadom

Projekat obuhvata Grad Kragujevac i tri opštine: Aranđelovac, Knić i Rekovac u Šumadijskom okrugu koji se nalazi u centralnom delu Srbije. Ukupno stanovništvo u ove četiri naseljene oblasti iznosi oko 273.263 od kojih 179.417 živi u Gradu Kragujevcu.

Procenat sakupljanja otpada drastično varira po ovim opštinama gde najveću pokrivenost ima grad Kragujevac sa 94%, Rekovac sa 69%, Aranđelovac 68% i Knić sa 14%. Usled nedostatka realnih izmerenih količina, procenjuje se da ukupna tonaža čvrstog otpada iznosi 97.000 tona godišnje od kojih 68% proizvodi Grad Kragujevac. Na osnovu podataka o sastavu otpada, oko 72% sakupljenog je biorazgradivi otpad.

U ovom regionu nije uspostavljena primarna selekcija otpada. Ne postoje reciklažna dvorišta (za dobijanje reciklabilnih komponenti) kao ni infrastruktura za tretman opštinskog otpada. Sakupljeni otpad se obično odvozi na postojeće neuređene deponije, gde se odlaže bez konkretnih zaštitnih mera. Kapacitet postojećih odlagališta otpada će uskoro dostići svoj maksimum i ne postoji procedura da se iznađu druga rešenja.

Razvoj eko održivog sistema upravljanja otpadom u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i degradacije prostora je od suštinske važnosti kako na regionalnom tako i na lokalnom nivou za svako naseljeno područje. Globalni cilj projekta je izgradnja adekvatne opštinske infrastrukture za sakupljanje, odvoženje, sortiranje i reciklažu otpada na osnovu principa blizine i samodovoljnosti i rešavanja štetnog negativnog uticaja otpada, na sistemski i ogranizovani način.

 • Zaštita životne sredine i poboljšanje kvaliteta životnih uslova u Šumadijskom okrugu;
 • Upotreba otpada u energetske svrhe za istovremenu energetsku, ekološku i ekonomsku dobit odnosno “eko održivost”;
 • Unapređenje kvaliteta zemljišta i vodnih tokova Uglješnice, Lepenice i Velike Morave;
 • Poboljšanje sanitarne higijene i javnog zdravlja za stanovnike Kragujevca i opština Aranđelovac, Knić i Rekovac;
 • Unapređeno upravljanje resursima za život i povećanje količine obnovljivih sekundarnih sirovina (staklo, metali, plastika, papir, i dr.), kao i njihov plasman na tržištu;
 • Primena mehaničkog i biološkog tretmana otpada za proizvodnju komposta, biogasa i čvrstog goriva;
 • Proizvodnja električne energije sagorevanjem dobijenog biogasa čime bi se napravio važan korak ka integrisanju Srbije u energetsko tržište EU i obezbedili uslovi za podizanje kvaliteta života;
 • Obezbeđivanje osnovnih tehničkih rešenja za sakupljanje, odvoženje i preradu komunalnog otpada na regionalnom i lokalnom nivou;
 • Ispitivanje i uspostavljanje prostorne, ekološke, tržišne i ekonomske opravdanosti predloženih tehničkih rešenja za razvoj regionalnog sistema upravljanja otpadom;
 • Poboljšanje zaštite životne sredine i ekoloških resursa u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom na teritoriji Republike Srbije;
 • Obezbeđivanje usaglašenosti sa Direktivama EU za otpad i deponije u projektnoj oblasti.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice će izraditi:

 • Studiju opravdanosti sa analizom troškova i koristi
 • Idejno rešenje za Regionalni centar upravljanja otpadom u Kragujevcu (MBT)
 • Idejni projekat za Regionalni centar upravljanja otpadom u Kragujevcu (MBT)
 • Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za RCUO
 • Idejno rešenje za Postrojenje za separaciju i transfer stanicu u Arandjelovcu
 • Projekat za građevinsku dozvolu za Postrojenje za separaciju i transfer stanicu u Arandjelovcu
 • Projekat za izvođenje radova na Postrojenju za separaciju i transfer stanici u Arandjelovcu
 • Tendersku dokumentaciju za Regionalni sistem upravljanja otpadom u Kragujevcu (MBT) u skladu sa standardima/normama EU i pravilima dobre inženjerske prakse.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…